Klett

Korpa

Pogledajte vašu korpu.

KatalogOpis

Zbirka zadataka sadrži pet poglavlja: Celi brojevi, Trougao, Racionalni brojevi, Četvorougao, Površina četvorouglova i trouglova. Svaka tema je obrađena kao posebna celina, podeljena na odgovarajući broj nastavnih jedinica u kojima su zadaci raspoređeni tako da postupno uvode učenike u problematiku koja se obrađuje i omogućuju im da dobro savladaju zahteve koji su pred njima.

Svi zadaci u zbirci su razvrstani u četiri kategorije:

  • A – utvrdi, u čijem sklopu su najjednostavniji elementarni zadaci za čije rešavanje je potrebno da učenici primene osnovne formule, što obezbeđuje Osnovni nivo znanja iz matematike.
  • B – vežbaj, u čijem sklopu su zadaci za uvežbavanje sadržaja lekcije i u kojima se od učenika zahteva da odaberu pogodan način za rešavanje problema uz kombinovanje, ponekad, i nekoliko formula i metoda, što obezbeđuje Srednji nivo znanja iz matematike.
  • V – primeni, u čijem sklopu su zadaci koji traže od učenika da otkrije put za rešavanje zadataka, kombinujući više formula i međukoraka, što obezbeđuje Napredni nivo znanja iz matematike.
  • G – proširi, u čijem sklopu su zadaci koji formalno pripadaju gradivu predviđenom programom, ali koji mogu da se uvrste u kategoriju nestandarnih zadataka. Namenjeni su nadarenim učenicima koji žele više i dublje da se upoznaju sa idejama koje se koriste u standardnim zahtevima i predstavljaju dobar izbor zadataka i motivaciju za dodatnu nastavu.

Na kraju svake oblasti nalaze se rešenja zadataka iz te oblasti. Ono što je poseban kvalitet ove zbirke je to što se na  kraju svake oblasti nalazi i test koji služi učenicima da provere u kojoj meri su savladali određenu oblast, a nastavnicima kao ugledni primer.