Klett

Sadržaj

Likovna kultura


Pred vama je komplet udžbenika likovne kulture za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole.

Udžbenici u potpunosti obrađuju nastavne sadržaje određene Nastavnim planom i programom koje je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Nastavni sadržaji su zasnovani na naučno potvrđenim teorijama, činjenicama i na metodičkoj praksi iz oblasti likovne pedagogije, kao i na rezultatima naučnih istraživanja iz oblasti dečjeg likovnog stvaralaštva.

Naši udžbenici likovne kulture prate obrazovne standarde i svojom didaktičkom aparaturom potpomažu izgradnju znanja učenika. Poseduju logičku strukturu i kontinuitet u izlaganju sadržaja, gde svaki deo teksta ima svoje mesto i funkciju. Veliku pažnju posvetili smo horizontalnoj i vertikalnoj korelaciji, bitnim Standardima kvaliteta udžbenika. Pored osnovnog teksta, udžbenici sadrže zanimljive informacije i bogat ilustrativni materijal.

Likovna kultura 6, udžbenk za šesti razred NOVO
nema
680,00 din
Likovna kultura 5, udžbenik

Inovativan i podsticajan, bogat motivacionim sadržajima koji navode učenike na istraživanje i kreativan rad, udžbenik likovne kulture za peti razred je koncipiran tako da svojom didaktičkom aparaturom potpomaže usvajanje novih pojmova i korišćenje informacija.

680,00 din
Likovna kultura 6, udžbenik

Udžbenik Likovna kultura 6 namenjen je učenicima šestog razreda osnovne škole i usklađen je sa Nastavnim programom za šesti razred. Učenici će steći znanje o likovnim elementima boji i svetlini, kao i o teksturi i fakturi.

680,00 din
Likovna kultura 7, udžbenik

Udžbenik Likovna kultura 7 namenjen je učenicima sedmog razreda osnovne škole. Učenici će steći znanje o proporcijama, kompoziciji i prostoru, kao i o arabesci. Saznaće i kako se pokret, slika, reč i zvuk mogu objediniti u umetničkom delu kakvo je, na primer, lutkarsko pozorište.

680,00 din
Likovna kultura 8, udžbenik

Udžbenik Likovna kultura 8 namenjen je učenicima osmog razreda osnovne škole i u potpunosti je u skladu sa Nastavnim planom i programom. Učenici će saznati više o slobodnom komponovanju i vizuelnom sporazumevanju i steći će znanja o osnovnim načelima komponovanja poput jedinstva, dominante i kontrasta.

680,00 din