Klett

Sadržaj

Matematika


Kroz seriju udžbeničkih kompleta za nastavu matematike od 5. do 8. razreda osnovne škole učenici sa lakoćom prate programske sadržaje. Preko aktuelnih i svakodnevnih situacija upoznaju se sa matematičkim pravilima i teorijom, čime se postiže sinteza naučne zahtevnosti i uzrasnih interesovanja. Kroz različite aktivnosti koje su namenjene samoocenjivanju učenici mogu kontinuirano da proveravaju svoje znanje.

Udžbenici u potpunosti obuhvataju programske sadržaje i postupno vode učenika ka savladavanju gradiva. Oblikovani u skladu sa savremenim metodama nastave matematike, pružaju siguran vid pripreme za završni ispit. Veliki broj ilustracija, tabela, grafikona, kao i odmeren grafički identitet, omogućavaju inspirativan rad i nastavnicima i đacima.

Zbirke zadataka stilski i sadržajno prate udžbenike. Zadaci su razvrstani u skladu sa nastavnim jedinicama i prate način i dinamiku izlaganja u udžbeniku. Zadaci su izloženi od prostih ka složenijim, a veliki broj zadataka ima više zahteva. Svi zadaci su rešeni, a mnogi od njih rešeni su kroz detaljniji postupak, uz prateća uputstva i komentare.


Matematika 6, udžbenik za šesti razred NOVO
nema
830,00 din
Matematika 6, zbirka zadataka za šesti razred NOVO
nema
760,00 din
Matematika 5, udžbenik

Novi udžbenik za 5. razred u potpunosti je usklađen s novim Planom i programom nastave i učenja. Samim tim, u prvi plan su stavljeni ishodi, i autori su se trudili da ih na što kreativniji ali i funkcionalniji način primene u ovoj knjizi.

790,00 din
Matematika 5, zbirka zadataka

Nova zbirka zadataka za 5. razred čini celinu s udžbenikom, kao deo udžbeničkog kompleta. Podeljena je na 7 celina i zadaci su razvrstani u skladu sa nastavnim jedinicama, prateći način i dinamiku izlaganja u udžbeniku. Zbog obima, oblast Razlomci podeljena je na tri celine.

790,00 din
Matematika 6, udžbenik - novo izdanje

Sadržaj Udžbenika za šesti razred osnovne škole u potpunosti odgovara nastavnom planu i programu predmeta predviđenog od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odnosno Ministarstv

790,00 din
Matematika 6, zbirka zadataka sa rešenjima - novo izdanje

Zbirka zadataka sadrži pet poglavlja: Celi brojevi, Trougao, Racionalni brojevi, Četvorougao, Površina četvorouglova i trouglova.

620,00 din
Matematika 6, udžbenik

Udžbenik za matematiku pisan je na osnovu novog Plana i programa. Udžbenik je nastavak kompleta za peti razred i u odnosu na njega predstavlja korak napred ka matematičkoj strogosti.

790,00 din
ZNAM ZA MATURU - Matematika - NOVO IZDANJE

NOVO DOPUNJENO IZDANJE

Novo, dopunjeno izdanje Zbirke zadataka za polaganje završnog ispita iz Matematike nudi 1015 zadataka iz pet oblasti kojima je pokriveno gradivo neophodno za pripremu završnog ispita.

599,00 din
Matematika 6, zbirka zadataka

Zbirka zadataka sa rešenjima koja je deo ovog udžbeničkog kompleta, stilski i sadržajno prati udžbenik.

620,00 din
Matematika 7, udžbenik

Udžbenik u potpunosti prati Nastavni plan i program za sedmi razred, a oblikovan je u skladu sa savremenim tendencijama nastave matematike.

790,00 din

1 2 poslednja