Klett

Sadržaj

Srpski jezik


Srpski jezik 1, čitanka za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Čitanka se sastoji od osam poglavlja u kojima su, prema teorijskom i hronološkom principu, organizovani književnoumetnički i drugi odgovarajući tekstovi.

860,00 din
Srpski jezik 1, gramatika  za prvi razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Koncipirana kao udžbenik sa elementima radne sveske, gramatika za prvi razred gimnazija i srednjih stručnih škola u potpunosti obuhvata gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom.

720,00 din
Srpski jezik 2, čitanka za drugi razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Čitanka za drugi razred srednje škole u potpunosti prati principe i koncept koji je uspostavljen u izdanju za prvi razred, nadovezujući se na nju složenijim programskim zahtevima.

860,00 din
Pravopis srpskog jezika

Da bi jedan pravopis bio prihvaćen u javnosti, neophodno je da pra­vila budu dovoljno jasna, da su razumljiva. U želji da se postigne jasnost i preglednost, građa u ovom priručniku je izložena na poseban način.

990,00 din
Srpski jezik 2, gramatika za drugi razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Kao i za prethodnu godinu, ovaj udžbenik je usklađen sa Programom srpskog jezika i književnosti, koji je u inoviranom obliku usvojen 2011.

720,00 din
Srpski jezik 3, čitanka za treći razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Nastavno gradivo u čitanci obrađeno je u tri tematske celine: Moderna, Međuratna i ratna književnost i Lektira iza kojih slede kratki bibliografski podaci o autorima čiji su tekstovi objavljeni u Čitanci (O piscima) i Indeks pojmova.

860,00 din
Srpski jezik 3, gramatika za treći razred gimnazije i srednjih stručnih škola

U ovom udžbeniku su obrađeni svi obrazovni sadržaji predviđeni aktuelnim Nastavnim programom za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, te su pregledno razvrstani prema oblastima, temama i podtemama:

720,00 din
Srpski jezik 4, čitanka za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola

Udžbenik je usklađen sa propisanim programskim sadržajima, sa razvojem metodičke i književnonaučne misli i sa kompleksnim nastavnim ciljevima, i kao takav, udovoljava zahtevima savremene nastave.

860,00 din
Srpski jezik 4, gramatika za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola

Ovom gramatikom autorke veoma uspešno zaokružuju didaktičku obradu i udžbeničko predstavljanje srednjoškolskih sadržaja iz srpskog jezika.

720,00 din
Stvaralačke aktivnosti u nastavi književnosti

Knjiga Stvaralačke aktivnosti u nastavi književnosti priručnik je za nastavnike i zamišljen je kao dopuna literaturi, riznica ideja za uspešnu realizaciju časova književnosti. Nastao je na osnovu iskustva autora, proisteklog iz dugogodišnjeg rada u školi. Namenjen je uglavnom nastavnicima književnosti u srednjoj školi, ali se ideje mogu realizovati i u mlađim razredima.

799,00 din

1 2 poslednja