Klett

Sadržaj

Treći razred


Reka reči, čitanka za treći razred osnovne škole + CD

Nova čitanka za treći razred sadrži sve obavezne tekstove propisane programom srpskog jezika za treći razred. Primenjen je novi dizajn i nove ilustracije, a proširena je i didaktička aparatura.

690,00 din
O jeziku, gramatika za treći razred osnovne škole

Pristup učenju gramatike i pravopisa utemeljen je na nastavnom principu postupnosti i sistematičnosti.

Zadaci su dati na više nivoa složenosti. Raznovrsni zadaci i praktične aktivnosti pomoći će učenicima da lako usvoje jezičke pojmove.

520,00 din
Srpski jezik 3, Mašina i Rašina jezička riznica

Udžbenik obuhvata sve gramatičke oblasti koje predviđa plan i program za srpski jezik u trećem razredu osnovne škole.

520,00 din
Srpski jezik 3, nastavni listovi „Maša i Raša”

Nastavni listovi namenjeni su za rad na času i/ili kao dodatni materijal za vežbanje kod kuće. Koncipirani su tako da deci omogućavaju veliki stepen samostalnosti u radu.

345,00 din
Matematika 3, udžbenik za treći razred osnovne škole

Novi udžbenik za matematiku za treći razred odobren je za upotrebu u osnovnoj školi i u potpunosti prati Nastavni plan i program.

690,00 din
Matematika 3, radna sveska 1. i 2. deo za treći razred osnovne škole

Zadaci u radnoj svesci prate redosled lekcija u udžbeniku. U okviru jednog zadatka obično postoji više zahteva, a svaka lekcija zastupljena je sa najmanje 2 strane u radnoj svesci.

740,00 din
Matematika 3, nastavni listovi „Maša i Raša”

Nastavni listovi namenjeni su za rad na času i/ili kao dodatni materijal za vežbanje kod kuće. Koncipirani su tako da deci omogućavaju veliki stepen samostalnosti u radu.

345,00 din
Priroda i društvo 3, udžbenik za treći razred osnovne škole

U novom udžbeniku za prirodu i društvo primenjen je novi dizajn, bogato je ilustrovan i opremljen visoko kvalitetnim fotografijama.

690,00 din
Priroda i društvo 3, radna sveska za treći razred osnovne škole

Radna sveska prati gradivo iz udžbenika. Predstavlja dobru pripremu za vrednovanje znanja. Sadrži pitanja za kontinuiranu proveru znanja i proveru ostvarenosti ishoda učenja prema obrazovnim standardima za ovaj predmet.

590,00 din
Priroda i društvo 3, nastavni listovi „Maša i Raša”

U ovim nastavnim listovima potpunosti je pokriveno gradivo predviđeno Nastavnim planom i programom za treći razred.

345,00 din

1 2 poslednja