Klett

Uvod u likovnu kulturu 1

O ovom savremenom univerzitetskom udžbeniku izdvajamo nekoliko recenzija:

 

„Rukopisi knjiga Likovna umetnost i kultura: Uvod u likovnu kulturu 1 i  Uvod u likovnu kulturu 2 autora dr Sanje Filipović i koautora dr Vesne Dicić predstavlja izuzetno savremeno koncipiran univerzitetski udžbenik sa mnoštvom pažljivo odabranih sadržaja i vešto podsticajnih vizuelnih primera koji ga prate. Publikacije su koncepcijski usklađene sa osnovnom idejom da se osnovne informacije vezane za oblast likovnih umetnosti i njoj srodne discipline sistematizuju i uobliče u formi univerzitetskog udžbenika, čiji je cilj da ponudi elementarne sadržaje i obuhvat tema vezanih za obrazovanje u ovoj oblasti, te kao takva bude didaktičko sredstvo i resurs studentima- budućim nastavnicima, kao i zaposlenima u obrazovanju – učiteljima, vaspitačima i likovnim pedagozima u kreiranju sopstvene obrazovne prakse. Samim tim didaktičko-metodički karakter ove publikacije predstavlja novitet, jer su autorke na vešt način povezale različite zahteve ovako složenih disciplina kao što su umetnost i obrazovne tehnologije.

Ovo dvotomno delo je u sadržajnom smislu nije samo univerzitetski udžbenik, kao nastavno sredstvo ili izvor znanja za oblasti kojima je namenjen, već i jedna originalna ponuda raznovrsnog didaktičkog materijala na kojem čitaoci, posebno studenti, nastavnici, učitelji i vaspitači mogu dopunjavati i unapređivati svoja znanja iz oblasti umetnosti, kao osnovu za dalji metodičko uobličavanje sopstvene obrazovne prakse. U smislu toga da se u krajnjim ishodima poučavanja ili nastave ne ostane samo na stečenom teorijskom znanju, što je ranije bio čest slučaj, već da se, saglasno zacrtanim obrazovno-vaspitnim ciljevima, zadacima, obrazovnim standardima i sličnom regulativom, stečena znanja pretvore u poželjna umeća, veštine, sposobnosti, kompetencije i druge vrednosti, ovaj univerzitetski udžbenik će predstavljati najbolje rešenje. Rukovodeći se upravo takvim načelima, opšteprihvaćenim vrednostima i posebno udžbeničkim standardima, kao i naučnim saznanjima, ovde su se autorke ponuđenog teksta pridržavale načela i potrebe za što većim koreliranjem različitim sadržajima učenja, da bi se logički lakše pronalazilo ono što je u istom zajedničko i različito i na taj način učenje ili saznavanje učinilo što zanimljivim procesom u oblasti umetnosti i stvaralaštva.

Sledeći takva shvatanja o poimanju, mišljenju i načinu saznavanja autorke ponuđenog univerzitetskog udžbenika su na jedan originalan način sistematizovale znanja i dale uvid u osnove likovne umetnosti kao primarnog sadržaja na kojima je zasnovana nastava likovne kulture u školama, pa samim tim i potreba da se budući nastavnici usavršavaju svoje kompetencije u datim oblastima. Sve je to u ponuđenom udžbeniku postavljeno je tako da su autorke u svemu ciljno, zadacima i sadržajno sledile ono što u je vezi sa pomenutim oblastima, a što proizilazi iz odgovarajućih vaspitno-obrazovnih programa. 

Sadržajne celine, u formi teksta, slika, crteža, grafike, posebno vizuelno uobličenih i istaknutih didaktičko-metodičkih uputstava, predloga i slično, tematski je izložen, polazeći od odgovarajućih sadržaja teorije umetnosti, istorije umetnosti, teorije forme, likovnih tehnika i materijala, kao i likovno-umetničke prakse. Ova publikacija nudi opseg informacija kao resurs za kreiranje nastavnih sadržaja i metodičke pripreme, za istraživanje, planiranje i realizaciju sopstvene nastavne prakse svima koji se direktno ili posredno bave obrazovanjem, u ovom slučaju studentima – budućim nastavnicima, kao i ostalim stručnjacima zaposlenima u obrazovanju.”

Emeritus dr Prvoslav Janković
Učiteljski fakultet u Somboru,
Univerzitet u Novom Sadu

 

„Knjige Uvod u likovnu kulturu 1 i Uvod u likovnu kulturu 2 na odgovarajući i razumljiv način široj čitalačkoj publici omogućuje upoznavanje sa osnovnim pojmovima o umetnosti i njenom shvatanju, principima funkcionisanja i likovnoj praksi, te ranim istorijskim razvojem. Edicija je koncipirana tako da na promišljen i kontrolisan način podstiče kreativno mišljenje i aktivan odnos prema izloženim sadržajima u svakom segmentu. Upravo interaktivnost sadržaja, kao ključna odlika predložene koncepcije predstavlja i najznačajniji kvalitet knjige. Knjiga predstavlja pravu riznicu inventivnih fokusa za svakog zainteresovanog čitaoca.

U didaktičko-metodičkom smislu vrednost knjiga prvenstveno predstavljaju otvorena koncepcija i podsticanje principa aktivnog učenja kroz raznovrsno sugerisan kreativni rad. Celokupan sadržaj predstavlja vredan uspeh u traganju za adekvatnim balansom sadržaja unutar relativno heterogenog koncepta oblasti likovne kulture u svom najelementarnijem obliku - na nenametljiv i neopterećujući način izvedena su neophodna uopštavanja i sažimanja ogromnih sadržaja, ali i ostvaren kreativan i međuprožimajući odnos likovno-pedagoških i istorijsko-umetničkih sadržaja.

Dizajn knjiga predstavlja posebno važan segment njegove uspešnosti. Kvalitetan i adekvatan izbor reprodukcija, njihovi međusobni odnosi i veličina, odnosno način isticanja i pozicioniranja na pozitivan način ''provociraju'' i aktiviraju radoznalost i omogućuju da vizuelni put usvajanja i utvrđivanja sadržaja bude potpuno otvoren. Svaka dizajnirana stranica uspešno se oslanja na principe savremenog web-dizajna, koji je savremenom čitaocu poznat, razumljiv i privlačan.

Preglednost i upotrebljivost knjige poduprta je njegovim visokim tehničkim kvalitetima – pravilno odabranom veličinom i oblikom slova, jukstapozicijama različitih bojenih polja koja omogućuju lakše uočavanje glavnih sadržaja, kretanje kroz knjigu i ponavljanje sadržaja, kao i koloritom – veoma važnim aspektima stvaranja zanimljivog i kreativno podsticajnog vizuelnog okruženja knjige iz oblasti likvne umetnosti i kulture.”

Prof. dr Aleksandra Kučeković
Fakultet likovnih umetnosti,
Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

 

„Knjige Uvod u likovnu kulturu 1 i 2 su  tako osmišljene da čitaoca relativno lako vodi kroz sadržaj čime se on dodatno motiviše, jer motivacija raste kada raste i samopouzdanje u savladavanje znanja. Znanja koja se usvajaju se mogu primeniti u svakodnevnom životu, a samo štivo upućuje na upotrebu i drugih izvora znanja, posebno preko interneta. Knjiga poseduje preglednost u strukturi i oblikovanju te odgovara didaktičko-metodičkim zahtevima koji se pred njega stavljaju.

Knjige su savremeno i praktično oblikovane sa jasnim naslovima i podnaslovima i što je najvažnije podeljene na dva dela (teorijski i praktičan) čime se snalaženje čitaoca u mnogome olakšava. Kao celina, knjige sadrže sve one strukturalne komponente koje omogućavaju bolji pregled informacija u okviru metodskih jedinica (uvod, pregled sadržaja, rečnik pojmova ili indeks). Struktura knjige ima logički sled, kao i jasan kontinuitet izlaganja. Celine unutar poglavlja su funkcionalne i veoma dobro osmišljene - osim osnovnog teksta, sa ključnim rečima, sjajnim primerima i ilustracijama koje ih prate, tu su i rezime i kao dragoceni podsetnici. Način na koji se čitalac upućuje na dodatne izvore znanja, najčešće preko interneta, ukazuje na brigu autorki o povezivanju i proširivanju informacija iz različitih izvora, dok istraživačka pitanja i zadaci omogućavaju podjednako i samoevaluaciju.  Iz ugla metodike nastave, može se konstatovati da knjiga poštuje osnovne metodičke principe predmeta Likovna kultura, pa je to još jedan dokaz o ozbiljnom i pregalačkom radu autora.

Kroz raznovrsne primere, opaža se veliko bogatstvo i raznovrsnost priloženog ilustrativnog materijala. Manje poznate reči vezane za specifičnu terminologiju ove oblasti su veoma dobro objašnjene na kraju sadržaja svakog poglavlja. Sa te strane treba odati priznanje autorskom timu da nove, nepoznate pojmove, kao i one nedovoljno poznate, zajedno sa ključnim pojmovima obrađuju kao svojevrsan mini leksikon na kraju sadržaja, praktično, jasno i zanimljivo. Nalozi  i preporuke u knjizi su jasni, dobro odabrani.

Jezički zahtevi su u potpunosti zadovoljeni u ovom štivu. Naime i dužina i sintaksa rečenice je prilagođena različitoj čitalačkoj publici, sadržaj je izložen nedvosmislenim rečenicama, a strani izrazi (kojih ima u skoro svakom poglavlju, s obzirom da je većina termina preuzeta iz raznih jezika) koji ne potpadaju pod familijarne, svakodnevne termine jezika - su adekvatno objašnjeni. Može se reći da je upravo na taj način zadovoljena i komponenta koja se odnosi na stručnu ( umetničku) terminologiju - većinom stranog porekla.

Sistem opštih humanih vrednosti se prikazuje kroz koncepciju i sadržaj knjiga - ne samo da doprinosi razvoju i svesti o potrebi očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta ( kad god je to bilo moguće, ilustrativni primer sa  domaćeg područja je upotrebljen, a posebno treba pohvaliti celokupno poglavlje vezano za kulturnu baštinu na teritoriji Srbije od paleolita do baroka), već podražava tolerantan odnos prema drugim etničkim i verskim elementima, vrednujući ih shodno sadržaju unutar poglavlja (značajno i inovativno uvođenje umetnosti i kulture dalekog istoka i južnoameričkih naroda).

Pred nama su dakle, publikacije koje su po svim parametrima vredno i korisno štivo za različitu čitalačku publiku, a posebno zaposlene u obrazovanju – vaspitače, učitelje, nastavnike, kao i studente – buduće nastavnike.”

Doc dr um. Milivoj Miško Pavlović
Fakultet likovnih umetnosti,
Univerzitet umetnosti u Beogradu